តើលោកអ្នកត្រូវការទិញប៊ិតខញដោយមិនមានគិតកំរៃសេវាមែនទេ?

Buying Bitcoins without fee charged?

១៖លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះជាសមាជិកប៊ីធីស៊ីខ្មែរ (btckhmer.com) 

1-Register with btckhmer.com  Click here

 

 

2-Confirm pre-order of amount of Bitcoins and payment with btckhmer account

២៖បញ្ជាក់ចំនួននៃការបញ្ជាទិញប៊ិតខញ នឹងបញ្ជាក់ការទូទាត់ជាមួយគណនីយប៊ីធីស៊ីខ្មែរ

 

4-Confirmed your payment and order by btckhmer agent

៤៖បញ្ចប់ការទូទាត់ ដែលបញ្ជាក់ដោយភ្នាក់ងារលក់ប៊ិតខញរបស់ប៊ីធីស៊ីខ្មែរ

 

Note: Minimum order: 5,000 USD

 

%d bloggers like this: