តម្លៃរបស់ Ethereum ជិត ៥០ដុល្លារ ជាការធ្វើជំនួញដែលខុសពីធម្មតា កំរិតតម្លៃឡើងពី២០ដុល្លារទៅដល់៤៥០លានដុល្លារ

តម្លៃរបស់ Ethereum​ គឺជិតឡើងដល់៥០ដុល្លារ ហើយវាបានកើនឡើងដល់ទៅ១៤ភាគរយរួចរាល់ទៅហើយក្រោយពីរយៈពេល២៤ម៉ោង។  អ្នកវិភាគភាគច្រើនជឿថា ការកើនឡើងថ្មីៗនៅក្នុងតម្លៃរបស់ Ethereum គឺជាលទ្ធផលនៃសម្ព័ន្ធសហគ្រាស Ethereum ហើយនឹង ការវិនិយោគដែលកំពុងតែធ្វើដោយអ្នកវិនិយោគជាស្ថាប័ន។

គំរូនៃការធ្វើជំនួញរបស់Ethereumដែលខុសពីធម្មតា

មានផ្នែកដែលធ្វើចលនាជាច្រើនដែលត្រូវបានគេពិចារណា ហើយវិភាគមុននឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនូវការរីកចំរើន ឬក៏និន្នាការនៃតម្លៃរបស់រូបិយប័ណ្ណ ឬទ្រព្យសម្បត្តិដីជីថល។ ការអភិវឌ្ឍន៏នៃតម្លៃEthereum មិនមែនជាសរីរាង្គទេ ហើយអ្នកវិភាគរួមបញ្ចូលទាំងផលិតផលដែលផ្តោតទៅលើរូបិយប៏ណ្ណអេលិចត្រូនិចរបស់អ្នកវិនិយោគដែលមានឈ្មោះថា ARK ដឹកនាំ Chris Burniske ឲ្យពិចារណា​ ទៅលើគំរូនៃការធ្វើជំនួញរបស់Ethereum ដែលខុសពីធម្មតា។

នៅថ្ងៃទី​១៦​ខែមីនា Ethereum​ ឡើងដល់កំរិតប្រចាំថ្ងៃ ៤៥០លានដុល្លាររយៈពេលមួយយប់ ហើយជាកំរិតមួយដែលធំជាងពីដង នៃកំរិតការធ្វើជំនួញតម្លៃអតិប្បរមា ១៩០​លានដុល្លារ។  តាមការពិត កំរិតនៃការធ្វើជំនួញប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមរបស់ Ethereum គឺនៅកំរិត​ ប្រហែលជា២០លានដុល្លារ តាំងពីរ​ខែ កញ្ញា​នៃឆ្នាំ​២០១៦ ។ រយៈពេលមួយយប់ កំរិតនៃការធ្វើជំនួញប្រចាំថ្ងៃ របស់ Ethereum ឡើងពី ២០​លានដុល្លារ​មក ៤៥០លានដុល្លារ។

Ethereum​ គឺពឹងផ្អែកទៅលើ​ ការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុ ដែលគ្មានពុំមានតម្លៃកំណត់​ហេតុដូច្នេះហើយ ភាពកម្រ ហើយភាពខ្លាចក្រែង គឺជាកត្តាដែលមិនអាចកើតមាននោះទេ  ដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើតម្លៃរបស់ Bitcoin ។ Ethereum ក៏ពុំមាន​ មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់ដែលសកម្មខ្លាំងពេកដូចជា​Bitcoin នោះដែរ។

មូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់របស់បណ្តាញ​Bitcoin ប្រើប្រាស់នូវរូបិយបណ្ណជាបណ្តាញចំណាយ ជាបណ្តាញទូទាត់ការចំណាយ ជាសាច់ប្រាក់ដីជីថល ហើយនឹងមាស។ ជាមួយគ្នាផងដែរ ដោយសារតែភាពខ្លាចក្រែងរបស់វា ហើយនឹងតម្លៃរបស់ Bitcoin បន្តកើនឡើង។​ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ជាមួយនឹង Ethereum កំរិតការធ្វើជំនួញប្រចាំថ្ងៃ ហើយនឹងតម្លៃគួរតែកើនឡើង ប្រសិនបើការអនុវត្តEthereum គឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ដោយមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម ហើយដូច្នេះ ប្រើប្រាស់ នូវ ETH​​​ ។​ Ethereum ខ្លួន​ ឯងគឺមិនមែនជាបណ្តាញចំណាយ ក៏មិនមែនជារូបិយប័ណ្ណដីជីថល ដែរ ដោយសារតែ ជាទ្រព្យដែលមានអតិផរណាពិតប្រាកដ។ Ethereum classic រយៈពេលថ្មីៗបានប្តូរទៅជាគោលការណ៏ផ្គត់ផ្គង់ ដែលធ្វើឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលជាង ដើម្បីឲ្យវាអាច បញ្ជាក់ថាជារូបិយប័ណ្ណ។

ការពិតដែរ កំរិតនៃការធ្វើជំនួញប្រចាំថ្ងៃរបស់ Ethereum បានលោតទៅដល់​២២.៥​ដង រយៈពេលមួយយប់គួរជាការព្រមានចំពោះអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយដែល តម្លៃEthereum នៅពេលថ្មីៗនេះកំពុងតែមានអតិផរណា ។  វាអាចជាសម្ព័ន្ធសហគ្រាសEthereum ​ដែលកំពុងតែដឹកនាំអ្នកវិនិយោគខាងស្ថាប័ន ហើយនឹងសហគ្រាសធំៗ ដើម្បីទិញ ETH។ ការនេះគឺឡើងខ្ពស់ដូចជាកំរិតនៃការធ្វើជំនួញប្រចាំថ្ងៃរបស់ Ethereum គឺត្រូវបានបែងចែករវាង គូ BTC-ETH ហើយនឹង fiat-ETH pair.​

Burniske ក៏បានផ្តល់យោបលថា អាត្រាការប្រាក់កើនឡើងចំពោះ Ethereum នៅលើ Google Trends  អាចដឹកនាំទៅរកការបញ្ឍប់រយៈពេលខ្លីដ៏ធំនៅតម្លៃរបស់Ethereum

កាលពីមុន Cointelegraph បានរាយការណ៏ថា Ethereum បានកើនឡើងទៅដល់ទីផ្សារកំពូលរបស់វា គ្រប់ពេល​ដោយសារតែ ការធ្វើការជាដៃគូដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញា​ហើយនឹងប្រសិទ្ធិភាព​។ ការសំលឹងមើលទៅ និន្នាការតម្លៃរបស់Ethereum ហើយនឹង​កំរិតនៃការធ្វើជំនួញដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស វាប្រាកដច្បាស់ថា សម្ព័ន្ធសហគ្រាសEthereum បង្កឲ្យមានប្រភេទការប្រាក់ខ្លះៗនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំនួញ ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានកំរិតខ្ពស់។

ការពិភាក្សាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏មួយដែលលេចចេញមកនៅក្នុងសហគមន៏Ethereum គឺថាយុត្តិសាស្រ្តរបស់ MLM Ponzi  ដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងអាស៊ី ដែលពឹងផ្អែកទៅលើEthereum ។​Bitcoin ចិន ប្តូរទៅជា យ័ន បានព្រមានអ្នកវិនិយោគប្រឆាំងនឹងយុត្តិសាស្រ្តMLM ហើយនឹងបានចាប់ផ្តើមស៊ើបទៅក្នុងករណីដូចនេះជាផ្លូវការ។

%d bloggers like this: