អាល់បឺត ម៉ើហ្វី៖ ភាពជោគជ័យ៦ចំណុចជាមួយ ហ៊ុនខ័ញ អាយស៊ីអូ (ICO) !

ទន្ទឹមនឹងការរីកដុះដាល់ដូចផ្សឹតនៃហ៊ុនខ័ញអាយស៊ីអូ(ICO) ក្នុងឆ្នាំ២០១៧នេះ រួមនឹងភាពបរាជ័យនៃហ៊ុនខ័ញដូចជាគំរោងហ៊ុនខ័ញ តេស្សូស (Tezos)ជាដើម។ ដែលផ្សារហ៊ុនខ័ញអាយស៊ីអូ គឺមានលក្ខណៈសំាញ៉ាំបន្តិចដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើការសិក្សារអោយបានច្បាស់លាស់ មុននឹងធ្វើការចូលទិញជាមួយគំរោងហ៊ុនខ័ញអាយស៊ីអូណាមួយ។​ ដូចនេះលោកអ្នកអាចនឹងទទួលបាននូវផលចំណេញយ៉ាងច្រើនពីការទិញគំរោងហ៊ុនខ័ញ ប្រសិនបើគំរោងនោះទទួលបានភាពជោគជ័យពីការប្រមូលហ៊ុនខ័ញរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែរគំរោងហ៊ុនខ័ញមួយចំនួនធំតែងទទួលនូវភាពបរាជ័យដែលធ្វើអោយលោកអ្នកខាត់បង់ជាមិនខាន បើសិនជាលោកអ្នកមិនបានព្យាយាមសិក្សានូវគំរោងហ៊ុនខ័ញនោះអោយបានច្បាស់ជាមុនសិន។

ប៊ីធីស៊ីសូមលោកយកនូវបទពិសោធនៃភាពជោគជ័យហ៊ុនខ័ញមួយចំនួន របស់លោកអាល់បឺត ម៉ើហ្វី (Albert Murphy) មកធ្វើការចែករំលែកដល់សហគមគ្រីពតូកម្ពុជា ក្នុងការយល់ដឹងបន្ថែមពីភាពជោគជ័យនៃគំរោងហ៊ុនខ័ញ អាយស៊ីអូសកល។ អត្ថបទនេះនឹងជួយផ្តល់នូវចំណេះបន្ថែម ដល់សហគមខ្មែរគ្រីពតូមួយចំនួនរបស់យើង អំពីការចូលទិញហ៊ុនខ័ញអាយស៊ុអូសកល ដើម្បីជៀសវាងនូវរាល់ហានីភ័យនិងការខាត់បងផ្សេងៗ។ លោកអាល់បឺតនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញនូវគន្លឹះមួយចំនួន ដែលធ្វើអោយលោកទទួលបានភាពជោគជ័យ ពីត្រឹមទឹកប្រាក់ចំនួន ២០.០០០ ដុល្លារ ក្លាយជា ២លាន់ដុល្លារក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ (…………..នៅមានតរ)។

ប្រភព៖Albertmurphy.com

អត្ថបទ៖Philip@BTCKhmer.com

%d bloggers like this: