ឱកាសប្រាក់ចំណេញរហូតដល់៤០%ប្រចាំខែ

លោកអ្នកអាចនឹងទទួលបានផលចំណេញរហូតដល់ ៤០% ប្រចាំខែពីគំរោងវិនិយោគជាកញ្ចប់BITCONNECT រួមជាមួយប៊ីធីស៊ីខ្មែរ​ 

ដោយគ្រាន់តែចំណាយដើមទុនវិនិយោគចាប់ពី ១០០ ដុល្លារឡើងទៅ នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន៖

     ១៖ទទួលបាន៣%បន្ថែមភ្លាមៗ

     ២៖ទទួលបានរហូតដល់៤០%ពីផលចំណេញប្រចាំខែ

     ៣៖កាលកំណត់វិនិយោគមានរយៈពេលខ្លីត្រឹមតែ ៤បួនខែប៉ុណ្ណោះ

     ៤៖ផ្តល់ជូនប្រតិបត្តិការផលចំណេញនិងភាគលាភជូនដល់សមាជិកប្រចាំថ្ងៃ

សូមរួសរាន់ចុះឈ្មោះឡើង សូមកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតពីលោកអ្នកអោយសោះ។

ចុះឈ្មោះវិនិយោគ (Join Investment): CLICK HERE

សមាជិកវិនិយោគ (Investment Members): CLICK HERE

%d bloggers like this: