វប្បធម៌ចែករំលែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគឌីជីលជាមួយសហគមភីន

មូលនិធិភីនគឺជាហគមមិនរកប្រាប់ចំណូល ដែលមានឆន្ទៈនិងគោលបំណងក្នុងការចូលរួមពង្រីកនឹងពង្រឹងនូវវេទិការបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈវប្បធម៌ចែករំលែកសេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្សាប្លុគឈេន ក្នុងការតភ្ជាប់ និងលើកទឹកចិត្តដល់បណ្តាជនឱ្យចូលក្នុងការរៀនចែករំលែកក្នុសហគម ជាមួយវេទិការនៃសហគមភីនផ្ទាល់។ ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ៣ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ សហគមភីនគឺរំពឹងនឹងពង្រីកបណ្តាញរបស់ខ្លួនដោយគ្របដណ្តប់ជាមួយសមាជិកជាង ៥​លាននាក់ តាមរយៈការផ្សាភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយវេទិការភីន។

បេសកកម្មភីនគឺការអភិវឌ្ឍនិងលើកដំកើងតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលពីបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន និងរូបីយប័ណ្ណគ្រីពតូ ជាមធ្យោយបាយនិងកក្នុងការជំរុញការចែករំលែកសេដ្ឋកិច្ចសកល ក្នុងការបណ្តាជនអាចនឹងចែករំលែកធនធាន ពេលវេលា ជំនាញនិងទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ តាមរយៈការផ្សាភ្ជាប់រវាងអតិថិជននិងអ្នកផ្តល់សេវាផលិតផល សហគមភីនអាចនឹងចូលរួមក្នុងការបង្កើតនូវគុណតំលៃ​ បណ្តាញទីផ្សារសកលដែលមានភាពងាយស្រួលនឹងឆាប់រហ័សសំរាប់ក្នុងមុខជំនួញ របស់អតិថិជន។

គោលបំណងភីនគឺនឹងដាក់ចេញការលក់ភាគហ៊ុនខ័ញជាសាធារណៈ នូវភីនខ័ញ ប្រភេទ(ERC-20 Token) នាចុងឆ្នាំ២០១៧ និងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចេញលក់នូវផលិតផលនៃការវិនិយោគនាដើមឆ្នាំ២០១៨ ដោយផ្តោតលើសេវាអតិថិជន៖ តាមបណ្តាញផ្សារអនឡាញ ការទិញទំនិញជាទ្វេរភាគី  ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ សេវាកម្មដាក់ដេញថ្លៃមុខទំនិញ ប្រតិបត្តិការទូទាត់ នឹងបណ្តាញឧស្សាហ៍កម្មហ្គេមកំសាន្ត ដែលបានគ្របដណ្តប់នូវសមាជិកជាង ១​ លាននាក់នៅក្នុងដើមឆ្នាំ២០១៩៕

%d bloggers like this: