សមាគមខ្មែរគ្រីពត្រូជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកស្ថាបនិកខ្លួនជាលើកដំបូង

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សមាគមខ្មែរគ្រីបត្រូ (Khmer Crypto Foundation) បានជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកស្ថាបនិកជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគាភ្នំពេញ នារសៀលថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៥ ខែតុលារ ២០១៧ ដែលមានសមាជិកចូលរួមក្នុងចំនួនជាង១០០នាក់ ដែលបានអញ្ជើញមកពីស្ថាប័នឯកជន អាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុរ និងបណ្តាញពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនផងដែរ។  គោលបំណងនៃការបង្កើតនូវ សមាគមខ្មែរគ្រីពត្រូនេះឡើង គឺដើម្បីលើកស្ទួយនូវចំណេះដឹងដល់សមាជិក សមាជិការស្ថាបនិករបស់ខ្លួន អំពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលគ្រីបតូ និងប្លុគឈេន

Read more