តើ អ៊ីដ្រូខ័ញម៉ាញនីង (Hydro Mining)គឺជាអ្វី?

អ៊ីដ្រូខ័ញម៉ាញនីង  គឺជារបៀបម៉ាញនីងប៊ិតខ័ញ ដោយពឹងផ្អែកលើកំលាំងថាមពលពីវារីអគ្គីសនី និងប្រព័ន្ធបញ្ចុះកំដៅតាមរយៈថាមពលនៃចរន្តទឹក ក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការម៉ាញនីងខ័ញ។ ដូចលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយពីរបៀប ប៊ិតខ័ញម៉ាញនីងគឺជាដំណាក់កាលនៃប្រតិបត្តិការមួយរបស់ប៊ិតខ័ញ ក្នុងការបញ្ជាក់នូវកំណត់ត្រាទូទាត់ដែលនឹងត្រូវដាក់តំលើងក្នុងបញ្ជីរសាធារណរបស់ប៊ិតខ័ញដែលគេអោយឈ្មោះថាជាបណ្តាញប្លុគឈេន​ ហើយវាក៏ជាមធ្យោបាយមួយនៃការកកើតថ្មីមួយទៀតរបស់ប៊ិតខញដែរ។ ចំពោះបណ្តារអ្នកប្រើប្រាស់នូវបណ្តាញអ៊ីនធើរណែត និងមាននូវម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ​ដែលបានតម្លើងនូវកម្មវិធីប៊ិតខញម៉ាញនីង គឺអាចនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីម៉ាញនីងនេះបាន ដោយរបៀបម៉ាញនីងប៊ិតខ័ញ គឺវាទាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលផ្តុំនូវរាល់បញ្ជីនៃប្រតិបត្តិការនានា​របស់ប៊ិតខ័ញទៅជាបណ្តុំមួយ បន្ទាប់មកកម្មវិធីម៉ាញនីងនឹងធ្វើការដោះស្រាយនូវចំណោទ ក្នុងបណ្តាញកុំព្យូទ័រដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះក្នុងពេលដ៏ខ្លីមួយ។ សំរាប់អ្នកដែលអាចដោះស្រាយនូវចំណោទមួយនេះ ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីជាងគេនិងបានដាក់នូវបណ្តុំបញ្ជីនេះទៅជាបណ្តាញប្លុគឈេន នោះនឹងទទួលបាននូវរង្វាន់ជាប៊ិតខ័ញ។ រង្វាន់ដែលពួកគេទទួលបានពីការម៉ាញនីងប៊ិតខ័ញ

Read more

តើប៊ិតខ័ញម៉ាញនីង (Bitcoin Mining) ជាអ្វី?

ប៊ិតខ័ញម៉ាញនីងគឺជាដំណាក់កាលនៃប្រតិបត្តិការមួយរបស់ប៊ិតខ័ញ ក្នុងការបញ្ជាក់នូវកំណត់ត្រាដែលនឹងត្រូវដាក់តំលើងក្នុងបញ្ជីរសាធារណរបស់ប៊ិតខ័ញដែលគេអោយឈ្មោះថាជាបណ្តាញប្លុគឈេន​ ហើយវាក៏ជាមធ្យោបាយមួយនៃការកកើតថ្មីមួយទៀតរបស់ប៊ិតខញដែរ។

Read more

ក្រុមហ៊ុនស៊ីអែនខេផាតនើរ៍ ( C&K Partners Co., Ltd.) វឌ្ឍនភាពនៃរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល៖មានទទួលយកជាប៊ិតខញ និងអ៊ីធើរៀមសំរាប់ម៉ាស៊ីនខញម៉ាញហ្នីង

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបានគឺបាននឹងកំពុងបោះនូវជំហានយ៉ាងឪលឿនទៅមុខ នៅក្នុងវិស័យរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដូចជាប៊ិតខញជាដើម

Read more