សហគមភីន (Pin Community) បង្កើតឱកាសវិនិយោគសកលតាមរយៈគំរោងដ្រប់ឌែក អាយអូ (DropDeck.IO)ឈានមុខគេក្នុងទីក្រុងឌូបៃ

(ឌូបៃ)៖ឌូបៃគឺជាទីក្រុងមួយក្នុងសកលលោកដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលនាំមុខគេខាងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបឈានមុខគេនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ដូចជា សេវាកម្មតាស៊ីហោះហើរ និងប៉ូលីសយន្តជាដើម។

Read more