ធនាគាររូបបិយប័ណ្ណឌីជីថលជប៉ុនដាក់អោយដំណើរកាជួញដូរកាក់ឌីជីថលរ៉ីបភល (XRP)

ធនាគាររូបបិយប័ណ្ណជប៉ុនបានប្រកាសបើកវេទីការជួញដូរកាក់ឌីជីថលរ៉ីបភល ជាមួយរូបិយ ប័ណ្ណរបស់​ខ្លួន ដោយការដាក់រ៉ីបភលក្នុងលំដាប់កាក់ឌីជីថលដ៏ទៃទៀត ដូចជាការដាក់បញ្ចូល កាក់ឡៃហ្វ ក្នុងកំឡុង​ពេល​ប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមក ចំណែកកាក់ឌីជីថលអ៊ីធ័រ៉ូមនឹងត្រូវដាក់ចូលក្នុងទីផ្សារជួញដូរ ជាបន្ទាប់។

ធនាគាររូបបិយប័ណ្ណឌីជីថលមួយនេះ បានកំណត់ការជួញដូរដែក្នុងរវង្វង់ប្រទេសរបសើខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ​ដោយផ្តល់នូវសេវា ដាក់នឹងដករូបិយប័ណ្ណឌីជីថលជាកាក់រ៉ីពភល XRP ដោយមានការគាំទ្រនូវប្រតិបត្តិ ការនេះយ៉ាងពេញទំហឹងដោយកម្មវិធីជួញដូរលើប្រព័ន្ធឌីជីថលសកល។

ជាងនេះទៀត ដើម្បីជាការរំលឹកនៃការដាក់សម្ភោធ នៃប្រតិបត្តិការដែលចាប់ផ្តើមពីចំនួន ៧៣៦០០០ ដុល្លារ ក្នុងការទទួលចូលផ្សារជួញដូរកាក់ឌីធីថលដំបូង និងប្រតិបិត្តិរបស់កាក់នេះ ដែលនឹងចាប់ផ្តើម ពីថ្ងែទី១​ ខែមិថុនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេលបីខែ របស់កាក់រ៉ីពភល អតិថិជនចំនួនប្រាំរូប ពីលេខរៀងទី១ ដល់លេខរៀងទី៥ នឹងត្រូវជ្រើសរើសក្នុងការ ទទួលបានប្រាក់ចំនួន​ ៨០០ ដុល្លារបន្ថែម ក្នុង១ថ្ងៃ​ពីទីផ្សារជួញដូររូបិយប័ណ្ណ កាក់ឌីធីថលជប៉ុន ៕

 

Source: cryptoninjas.net

Philip – Btckhmer.com

%d bloggers like this: