ប៊ិតខ័ញខាស្ស បន្តរឡើងដល់ ២.០០០ដុល្លារមុនធ្លាក់មកត្រឹម១.៥០០ ដុល្លារវិញ

ក្រោយពីការលុបចោលគំរោងវិយោគកម្មប៊ិតខ័ញជំនាន់ពី(SegWitX2) ក្រុមអ្នកគំទ្រប៊ិតខ័ញហាក់មានភាពរីករាយនិងសាទរជាខ្លាំង តែតំលៃរបស់ប៊ិតខ័ញហាក់ឆ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែរ ជាមួយភាពអសកម្មនៃប្រតិបត្តិការផ្ទេរបស់ប៊ិតខ័ញ​បានជាប់គាំងរហូតដល់ទៅជាង១៣៥.០០០ ករណីនៅលើបណ្តាញប្លុគឈេនប៊ិតខ័ញ។

ចំណែកតំលៃរបស់ប៊ិតខ័ញខាស្ស (BCH) បានបន្តរកើនឡើងគួរអោយកត់សំគាល់រហូតដល់១.៥០០ដុល្លារវិញ គេសង្គេតឃើញថាបណ្តារអ្នកនិយមប្រើប្រាស់ប៊ិតខ័ញពីដើមភាគច្រើនបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើការទិញនិងប្រើប្រាស់ជាមួយប្រតិបត្តិការរបស់ប៊ិតខ័ញខាស្ស (BCH) វិញ ដែលជាហេត្ុមួយធ្វើអោយប់ិតខ័ញខាស្សឡើងតំលៃខ្ពស់យ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះ។

អំពីការប្រៀបធៀបរវាងតំលៃប៊ិតខញ (BTC) និងតំលៃប៊ិតខញខាស្ស (BCH) គេសង្គេតឃើញថាតំលៃរបស់ប៊ិតខ័ញខាស្សបានបន្តរឡើងរហូតជាង២.១៥០ដុល្លារក្នុងកំវិតដ៏ខ្ពស់មួយ ហើយក៏ធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ចន្លោះ១.៥០០ដុល្លារ ចំណែកតំលៃរបស់ប៊ិតខញបានធ្លាក់ចុះមកក្រោមតំលៃ ៦.០០០ ដុល្លារ ដែលមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះតំលៃគឺអាចបណ្តាលមកពីការបែងចែកក្នុងសហគមប៊ិតខញ ចំពោះព្រឹត្តិការណ៏វិយោគកម្មប៊ិតខ័ញ (SegWitX2)ក៏ថាបាន ហើយមជ្ឃដ្ឋានមួយចំនួននូវក៏បានបដិសេដនូវការគាំទ្រប៊ិតខ័ញខាស្សនៅឡើយដែរ៕

ប្រភព៖ខ័ញតេលេក្រាម

ប្រែសំរួល៖Philip@BTCKhmer.com

%d bloggers like this: