Bitcoin Hard Fork នឹងត្រូវបានគេដឹងច្រើនជាង Ethereum’s: បើយោងទៅតាមអ្នកជំនាញ

មានការភ័យខ្លាចមួយកើតឡើងនៅក្នុងចំនោមអ្នកអ្នកប្រើប្រាស់ Bitcoin ទាក់ទងទៅនឹងវាសនារបស់ពួកគេ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏មួយនៃការបែកបាក់នៅក្នុងសហគមន៏។ ម្ចាស់កាបូបលុយវេបសាយ ទំនងជាមានការបារម្មណ៏ច្រើនជាងគេ នៅពេលដែលពួកគេភាគច្រើនក្រៅពីការខ្វះនូវការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះទៅលើតួនាទីរបស់គោលការណ៏ Bitcoin សន្និដ្ឋានថា ពួកគេនឹងត្រូវបង្អាក់ជាមួយនឹង ចង្វាក់ណាមួយដែលអ្នកលក់របស់ពួកគេសំរេចចិត្តទៅជាមួយ។

អ្នកថ្មីៗក៏កំពុងតែសង្ស័យទៅនឹងការដែលអាចទៅរកនៃការធ្វើឲ្យBitcoin របស់ពួកគេបែកខ្ញែក រវាងទាំងចង្វាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលអាចបដិសេធពួកគេនូវឳកាសដើម្បីសម្រេចចិត្តដើរតាមចង្វាក់មួយណា។ នៅក្នុស្ថានភាពមួយដែលតម្លៃរបស់ Bitcoin មានការប្រែប្រួល ហើយពួកគេនឹងត្រូវបានបោះបង់ចោល ដោយពុំមានឳកាសនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកនូវតម្លៃចុងក្រោយ Bitcoin របស់ពួកគេ។

បញ្ហាធំសំរាប់ការប្តូរប្រាក់

អ្នកជំនាញរូបិយប័ណ្ណដីជីថល ដែលមានឈ្មោះថា Aleksandar Matanovic ទទួលស្គាល់នូវការពិតថា វានឹងមិនមែនជាការងាយស្រួលទៀតទេ សំរាប់អ្នកផ្តល់នូវកាបូបអនឡាញហើយនឹង ការប្តូរប្រាក់ដើម្បីធ្វើការសំរបសំរួលដែលមានការចាំបាច់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏នៃការបែងចែកដ៏ខ្លាំងខ្លានោះ។

យ៉ាងណាក្តីគាត់បានកត់សំគាល់ថា មនុស្សជាច្រើននឹងមានកាក់នៅក្នុងចង្វាក់ទាំងពីរ បន្ទាប់ពីបែកខ្ញែក មិនថានៅទីណាដែលពួកគេកំពុងតែរក្សាពួកវានោះទេ។

លោក Matanovic ពន្យល់ថា វាគឺងាយស្រួលជាងជាមួយនឹងការបែងចែកដ៏ខ្លាំងខ្លារបស់ Ethereum ដោយសារតែធាតុដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចូលរួមជាមួយនឹងការបង្កើត នៃETC។

គាត់និយាយថា៖ វាមានការលំបាក់ដែលអ្នកណាក៏រំពឹងថា យើងនឹងមាន ETC ដូច្នេះការប្តូរប្រាក់បានបន្តធ្វើនូវអ្វីដែលពួកគេបានកំពុងតែធ្វើពីមុន ហើយបានបន្ថែម ETC ពេលក្រោយមក។ ជាមួយនឹងBTC វានឹងពិបាកដោយសារតែ នៅក្នុងករណីនៃការបែកខ្ញែកដ៏ខ្លាំងខ្លា វាទំនងជា ចង្វាក់ទាំងពីរនឹងមានភាពសំខាន់ចាប់ពីពេលដែលមានការបែកខ្ញែកនេះ។

លោក Matanovic ចង្អុ លបង្ហាញថា មនុស្សនឹងប្រហែលជារំពឹងថាការប្តូរប្រាក់នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរទាំងពីរ របស់Bitcoin ដែលអាចមានសំរាប់ការធ្វើជំនួញបន្ទាប់ពីមានការបែកខ្ញែកមក។​ គាត់កត់សំគាល់ថា វានឹងមិនមកជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ ប្រសិនបើការប្តូរប្រាក់ជាច្រើនបញ្ឍប់ធ្វើការសំរាប់រយៈពេលពីម៉ោង ឬក៏ស្មើនឹងពីរថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបែកខ្ញែកដ៏ខ្លាំងខ្លា ដើម្បីផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវពេលវេលាសំរាប់ការសំរបសំរួលនោះ។

ការរៀបចំ

លោក Jacson Cassidy ដែលជាប្រធានអ្នកផ្តល់ទីប្រឹក្សាខាងរូបិយប៏ណ្ណអេឡិកត្រូនិច សន្និដ្ឋានថា មានការផែនការតូចមួយ នៅនឹងកន្លែងដើម្បីរៀបចំរដ្ឋបាល ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគោលការណ៏របស់ Bitcoin នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៏នៃការបែកខ្ញែកដ៏ខ្លាំងខ្លា។

Cassidy បានពន្យល់ថាការបែកខ្ញែកដ៏ខ្លាំងខ្លា បង្កើតនូវការថតចម្លងពីររបស់ Blockchain ហើយនឹងបណ្តាញពីរ ព្រមទាំងការផ្លាស់ប្តូរពីរនៃ software។ ការនេះបានទុកឲ្យអ្នកជីករកហើយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ពួកវា កំណត់នូវអ្វីការផ្លាស់ប្តូរបែបណារបស់Blockchain ដែលពួកគេគាំទ្រ។ គាត់កត់សំគាល់ថាថាថ្មីៗនេះ ក្រុមមួយនៃអ្នកប្តូរប្រាក់ប្រមាណជា២០នាក់  បានចេញមកថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៏រួមមួយ ដោយសច្ចារថាគាំទ្រដល់ តម្លៃ Bitcoin ។

ការប្តូរប្រាក់ គឺកំពុងនឹងប្រព្រឹត្តជាមួយនឹង Bitcoin Unlimited as an altcoin របស់ Bitcoin Blockchain នាពេលបច្ចុប្បន្ន នេះ ប្រឆាំងទៅនឹង អ្នកប្រកួតប្រជែញដែលស្របច្បាប់។

ការដកប្រាក់បង្កក

Cassidy ក៏បានកត់សំគាល់ផងដែរថា ប្រសិនបើការបែកខ្ញែកដ៏ខ្លាំងខ្លា កើតឡើងមែននោះ ការប្តូរប្រាក់គឺហាក់បីដូចជាបង្កក នូវការដកប្រាក់ សំរាប់រយៈពេលមួយដែលដឹកនាំទៅរកដំណើរការនៃការបែកខ្ញែកដ៏ខ្លាំងខ្លា ដោយខ្លួនឯង។ ការប្តូរប្រាក់ការប្តូរប្រាក់គួរតែផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលកំពុងតែកាន់ Bitcoin ជាមួយនឹង Bitcoin unlimited coins (BTU) បន្ថែមទៅនឹង Bitcoin ដែលទៀតទាត់របស់ពួកគេ(BTC) ។

Cassidy និយាយថា

´´ ប្រសិបបើ អ្នកមាន៥ Bitcoin ប្តូរមុនពេលមានការបែកខ្ញែកដ៏ខ្លាំងខ្លា នោះ ៗអ្នកនឹងមាន ៥ Bitcoin នៅលើបណ្តាញស្នូល Bitcoin ជាមួយនឹង ៥Bitcoin Unlimited network ។ អ្នកគ្រប់គ្នា នឹងទទួលបាន Bitcoin ពីរដង។

ការប្រៀបធៀប Ethereum

Cassidy ពន្យល់ថា រឿងនេះនឹងកើតឡើងនៅលើលក្ខខណ្ឌមួយដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Bitcoin Unlimited អនុវត្តនូវការជួសជុលប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារនៃការប្រកួតប្រជែញ នៅស្ថានភាពមួយជាកន្លែងដែលការប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទាំងនៅលើបណ្តាញដែលមិនមានបំណង។​ការនេះបានកើតឡើង កាលពីឆ្នាំមុនកំឡុងពេលដែលមានការបែកខ្ញែកដ៏ខ្លាំងខ្លានៃEthereumដែលមិនល្បីល្បាញនោះទេ។

គាត់បានសរុបសេចក្តីដោយការនិយាយថាប្រសិនបើ ការបែកខ្ញែកដ៏ខ្លាំងខ្លានៃBitcoinកើតឡើង អញ្ចឹង ឧស្សាហកម្ម នឹងរៀនពីមេរៀនខ្លះៗដូចដែលគាត់ពិពណ៍នានូវស្ថានភាពដូចជាការបោះចោលនៅតាមផ្លូវ។

គាត់និយាយ ´’Bitcoin គឺកំពុងនឹងនៅទីនេះ សំរាប់ការផ្អាករយៈពេលវែង ហើយនឹងរស់នៅតាមស្ថានភាពនេះ”។

%d bloggers like this: