សេចក្តីណែនាំអំពីការផ្ទេរ Bitcoin នៅលើ បណ្តាញ់Blockchainស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនទាន់សម្រេច

ឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាអាចទទួលបានដំណោះស្រាយដូចខាងក្រោមដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលតែ១០នាទីប៉ុណ្ណោះ។យោងតាមអត្ថបទនេះអ្នកអាចរកបានដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពជោគជ័យបាន។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជំរុញឱ្យពាក្យបញ្ជាការផ្ទេរលើបណ្តាញ blockchainអោយបានជោគជ័យបាន:

 • ១ បើកកាបូបលុយក្នុង blockchain.info
 • ២ ចុចលើសេចក្ដីលម្អិតប្រតិបត្តិការ
 • ៣នៅលើ url នៃប្រតិបត្តិការនេះ វាយបន្ថែមឃ្លារ ?Format =hex នៅចុងឃ្លារ
 • ៤​ ជ្រើស URL និងបន្ថែមអត្ថបទខាងលើនេះ, វានឹងបម្លែងប្រតិបត្តិការតាមរយៈកូឌ Hex
 • ៥ ចម្លងលេខកូដ hex នេះ
 • ៦ បើកតំបន់បណ្តាញនេះ: https://blockchain.info/pushtx, បន្ទាប់មកបិទភ្ជាប់កូដhexដែលបានចំលងក្នុងជំហានទី៥ ។
 • ៧ ជ្រើសយក់ ការបញ្ជូនប្រតិបត្តិការ ជាការស្រេច

ការធ្វើតាមវិធីនេះ ដោយព្រោះតែអ្នកប្រើប្រតិបិត្តការក្នុងចំនូនតិចតួចពេក ភ្នាក់ងារminer ហាក់មិនសូវអើពើពីប្រតិបិត្តការ ហើយបដិសេធមិនបញ្ចប់ននៃប្រតិបត្តរបស់លោកអ្នកនោះឡើយ។ បញ្ជានេះអាចជួយផ្តល់ការរំលឹកពត៌មានទៅកាន់បណ្តាញ Bitcoin ទាំងមូលជាថ្មីម្តងទៀត ធ្វើឱ្យកភ្នាក់ងារ Miner ដើម្បីបញ្ជាក់នូវ​ប្រតិបត្តការបានរហ័សឡើងវិញ។

ចំណាំ:ជួយជំរុញអ្នកប្រើការបញ្ជាក់ប្រតិបត្តិការទៀងទាត់ វាជាដំណោះស្រាយ ប្រើក្នុងស្ថានភាពដែលប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានដាក់រង់ចាំការក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោង ទៅ ៤៨ ម៉ោង ដែលនៅតែមិនបានបញ្ជាក់ពីក្នុងប្រតិបត្តការ។

ចូរធ្វើប្រតិបត្ដិការនេះ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន នឹង យកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ច។

 

Bitcoin transfer instructions on Blockchain is in PENDING status

 

People can do the following to confirm the transaction quickly in 10 minutes. The author of the article has experienced this treatment and has succeeded.

How to push pending command in blockchain:

 1. Open wallet in blockchain.info
 2. Click on transaction detail
 3. On the url of the transaction add the following text:? Format = hex
 4. Select the url and add the text above, it will convert the transaction through hex code
 5. Copy out the hex code
 6. Open this web site: https://blockchain.info/pushtx, then paste the hex code copied in step 5.
 7. Choose submit transaction

The purpose of this order is: because we send too little fee so the miner ignored, refused to confirm. Last time it drifted into the past. This command helps broadcast information to the entire Bitcoin network again, prompting the miner to confirm.

Note: Encourage people to use regular transaction confirmation. This is only a treatment in situations where the transaction is pending within 24 to 48 hours but still not confirmed.

Every operation should be extremely careful

%d bloggers like this: