បេឡាធិការជាតិសហរដ្ឋ សាកល្បងបណ្តាញប្លុគឈេនត្រួតពិនិត្យចលនាទ្រព្យ

ការិយាល័យបេឡាធិការជាតិអាមេរិកបាននឹងកំពុងសាកល្បងដាក់អោយប្រើប្រាស់ នូវបច្ចេកវិទ្យាគណនីយចល័តរបស់ប្លុកឈេនក្នុងការពិនិត្យចលនារបស់ទ្រព្យខ្លួនដូចជា ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននិងកុំព្យូទ័រជាដើម​ ដែលគំរោងនេះកំពុងតែធ្វើការអនុវត្តិន៍ប្រព័ន្ធគំរូរ ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យនូវចលនានៃការផ្ទេរអចលនទ្រព្យពីបុគ្កគលម្នាក់ ទៅកាន់បុគ្កគម្នាក់ទៀត ដោយត្រូវបានធ្វើកំណត់ត្រាតាមរយៈបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេន ។ គំរោងសាកល្បងនេះនឹងអាចឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះ ដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតផងដែរ។ យោងតាមលោក ចន ហៀល (John Hill) ជាជំនួយការនៃគណៈកម្មាការ បានធ្វើការលើកឡើងពីគោលបំណងនៃគំរោង ក្នុងការកំណត់ពីរបកគំហើញនៃបច្ចេកវិទ្យា ដែលមានសក្តានុពល ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងតម្លារភាពសំរាប់ប្រើប្រាសើ ជាមួយសេវាអតិថិជនតាមរយៈភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិក។

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ការិយាល័យសេវាហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួនាទីក្នុងការក្នុងទាញយកនូវកម្ចីរហិរញ្ញប្បទានសំរាប់ជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងការទទួលខុសត្រូវការបង្វិលសង់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។ ក្រៅពីភ្នាក់ងារហិរញ្ញ គេក៏សង្គេតឃើញមាននូវភ្នាក់ងារអាមេរិកមួយចំនួនទៀត ក៏កំពុងដាក់អោយសាក់ល្បងនូវគំរោងប្លុគឈេននេះផងដែរ ដើម្បីតភ្ជាប់នូវបណ្តាញប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាសេវាកម្មរបស់ខ្លួន ក្នុងនោះមានដូចជា សេវារដ្ឋាបាលសាធារណៈ ដែលបាននឹងកំពុងសាកបល្បង បណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាប្លុគឈេនក្នុងការកែសំរួលនូវប្រព័ន្ធពត៌មានវិទ្យារបស់ខ្លួន ដើម្បីប្រើក្នុងកិច្ចរើក្នុងការទវិទ្យា ងកំពុងសាកបល្បប់ប្រើប្រាសើ ជាមួយក់អោយដេញនូវគំរោងងនោះមានដូចជា សេវារដ្ឋាបាលសាធារណៈ ដែលបាននឹងកំពុងសាកប្លងប្លុកឈេការត្រួតពិនិត្យ លើការដាក់អោយដេញថ្លៃនូវគំរោងនានារបស់រដ្ឋាភិបាល ជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់មួយចំនួន។

Source: Cointelegraph

BTCKhmer Team

%d bloggers like this: